Iba't-ibang Tunog ng Bagay Flashcards

May iba’t-ibang bagay sa ating paligid na lumilikha ng iba’t-ibang tunog.

Halimbawa:
xylophone  -  tong! tong! tong!
orasan -  tik! tak! tik! tak  
marakas  -  ksssk! ksssk! ksssk!
tambol -  boom! boom! boom!  
pito  -  prrt! prrt! prrt!  
telepono  -  krriiiing! krriiiing!
martilyo  -  pok! pok! pok!

Ang mga sumusunod ay plaskard ng iba't-ibang bagay at ang tunog na nalilikha ng mga ito. 


Tags: tunog, sound, flashcards, MTB-MLE, free, printable, downloadable, grade one lesson, mother tongue, teacher, DepEd, lesson 1, unang linggo, week one

Post a Comment

0 Comments